HACCP-systemet för livsmedelsprodukter

Som distributör av råvaror för livsmedelsprodukter, har Kemi-Intressen, inom divisionen för livsmedelskemikalier, infört ett system för egenkontroll enligt principerna i HACCP.

HACCP står för "Hazard Analysis and Critical Control Points", det vill säga “Faroanalys och kritiska styrpunkter”. Det utgör ett system som är avsett att vara till hjälp vid förebyggande av livsmedelsrelaterade hälsorisker. Alla verksamheter som på något sätt inbegriper produktion eller hantering av livsmedelsprodukter är enligt lag skyldiga att tillämpa principerna i HACCP.