Vår uppförandekod

Vi känner oss förpliktigade att följa vissa uppföranderegler, som förenar vår plikt, att följa lagarna i alla de länder där vi gör affärer, med de etiska principer vi har förbundit oss att agera utifrånn.

Dessa riktlinjer vad gäller uppförande preciseras i vår uppförandekod. De är bindande för alla NRC-gruppens medarbetare och utgör samtidigt ett löfte till våra affärspartners.

NRC-gruppens uppförandekod:

 

  • Efterlevnad av lagar och rättssystem
  • Sund konkurrens
  • Förbud mot korruption och mutor
  • Respekt för de anställdas grundläggande mänskliga rättigheter
  • Förbud mot barn- respektive tvångsarbete
  • Skydd med avseende på hälsa, säkerhet och miljö
  • Konfidentiell hantering av information / dataskydd
  • Undvikande av konflikter mellan affärsintressen och privata intressen